Jõudluskontrolli Keskus

Jõudluskontrolli Keskus, lühend JKK, Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv riigiasutus; asutatud 1993, oli aastani 1998 Tõuaretusinspektsiooni JKK ning 1998–2000 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Keskus (PRIK), JKK aastast 2001. Asub Tartus. Jõudluskontroll on karja informatsioonisüsteem, mis hõlmab jõudluse või jõudlusele osutavate tunnuste süstemaatilist mõõtmist ja registreerimist. Jõudluskontrolli tegemiseks kogub, töötleb ja säilitab JKK põllumajandusloomade põlvnemis- ja jõudlusandmeid, töötleb ja analüüsib loomapidajatelt kariloomade kohta kogutud infot ning väljastab seda klientidele. Need andmed on loomapidajatele abiks loomade (põhiliselt veiste ja sigade) valikul ja nende söödaratsiooni koostami­sel ning selle kaudu paranevad aretusvõimalused. Teenust pakutakse piimaveiste, lihaveiste ja sigade ja omanikele. JKK tegeleb ka veiste ning sigade are­tusväärtuse arvutamisega, saadud tulemusi kasutatakse loomade valikul ning nende põhjal otsustatakse, kas loom karja jätta või karjast välja viia. Keskuse piimaanalüüsilabor analüüsib jõudluskontrollialuste piima­veiste piimaproove ning määrab piimatöötlejatelt kokkuostetava toorpiima kvaliteeti ja koostisosade sisaldust, kõik labori määramismeetodid on ates­teeritud. JKK müüb loomade kõrvamärke ja väljastab asendusmärke ning märgistab loomi. Kõrvamärke müüakse veiste, sigade, kitsede ja lammaste jaoks. Hobuseid märgistatakse elektronkiibi süstimisega kaelalihasesse. Aastast 1995 on JKK ICAR-i (International Committee for Animal Recording – Rahvusvaheline Jõudluskontrolli Komitee; kehtestab jõudluskontrolli ning loomade aretusväärtuste määramise rahvusvahelised nõuded ja standardid) ning tema alamkomitee INTERBULL-i (kehtestab piimaveiste geneetilise hindamise mee­todite rahvusvahelised standardid ja korraldab hindamist) liige.

EE 11, 2002; EME 1, 2008; muudetud 2011