kohalik omavalitsus

kohalik omavalitsus, kohaliku elukorralduse vorm. Kohalik omavalitsus rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel ja on mingi kindla paikkonna elanike territoriaalne kollektiiv. Tegutseb enesekorraldamisõiguse, riigivõimu detsentraliseerimise ja demokraatia põhimõtete alusel ning lahendab seaduse raames iseseisvalt (autonoomselt) oma elutegevuse küsimusi, lähtudes elanike huvidest, majanduslikest ja sotsiaal-kultuurilistest oludest ning haldusterritooriumi arengu iseärasustest. Eesti kohalikud omavalitsused on ühetasandilised. Kohalikule omavalitsusele võib panna kohustusi ainult seaduse alusel või temaga kokkuleppel. Riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.

VE, 2006