morfeem

morfeem, keele väikseim tähendust kandev üksus.

VE, 2006