mullaviljakus

mullaviljakus, mulla kvalitatiivne omadus, mis väl­jendub mulla võimes varustada taimi vee ja toiteelementidega ning taimejuuri hapnikuga. Eristatakse looduslikku viljakust ja tehisviljakust. Mulla looduslik viljakus kujuneb koos mullatekkega, are­neb mulla geneesis ning oleneb mulla koostisest, omadustest ja režiimidest. Mullas sisalduv taimetoitainete üldvaru määrab mulla potentsiaalse viljakuse. Mulla füüsikalisest, keemilisest ja bioloogilisest seisundist tulenev toitainete ja vee hulk, mida taimed tegelikult omastavad, määrab mulla efektiivse viljakuse ehk mulla produktsioonivõime, mis on mullaviljakuse kvantitatiivne näitaja. Mulla tehisviljakus kuju­neb loodusliku mullaviljakuse põhjal inimtegevuse mõjul.

VE, 2006; EME 2, 2009