Pae, Taavi

Taavi Pae (27. XII 1976 Tartu), geograaf (inimgeograafia), filosoofiadoktor geograafia alal (2006).

Lõpetas 1994 Tartu 10. keskkooli, 1999 Tartu Ülikooli geograafia erialal, 2002 TÜ-s magistrantuuri, väitekiri „Eesti kalmistute kujunemine ja paiknemine”, juhendaja Erki Tammiksaar. Oli 2002–06 TÜ doktorantuuris; filosoofiadoktor (TÜ, 2006, juhendajad E. Tammiksaar, Rein Ahas), väitekiri „Formation of cultural traits in Estonia resulting from historical administrative division”.

Töötanud Eesti Entsüklopeediakirjastuses teadustoimetajana (2002–09), TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli erakorralise lektorina (2006–07), aastast 2007 samas teadur.

Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi (1994–2006) ja Eesti Geograafia Seltsi (aastast 2002) liige, Õpetatud Eesti Seltsi juhatuse liige (aastast 2013).

Uurimisvaldkonnad: Eesti ala kultuurigeograafia, geograafia ja kartograafia ajalugu. Üle 40 teadustrükise. Uurinud Eesti rahvastikugeograafilisi ja regionaalmajanduslikke muutusi aastatel 1979–2005, Eesti rahvusmaastiku kuvandit, rahvastiku ruumilist mobiilsust ja linnaregioonide arengut. Tegeleb Eesti rahvusatlase koostamisega.

Töid

  • Eesti mägede kõrgustest. – Akadeemia 1999, 4
  • Religious places – changing meanings. The case of Saaremaa Island, Estonia (kaasautor E. Kaur). – European Rural Landscapes: Persisting and Change in a Globalising Environment. Dordrecht, 2004
  • The formation and location features of Estonian cemeteries (kaasautor). – Journal of Baltic Studies 37 (2006), 3
  • Põhi ja Lõuna Eesti kultuurigeograafias. – Lõuna-Eesti Keele- ja Kultuuriuuringute Keskuse aastaraamat. Tartu, 2008
  • Ühest 1855. aastal ilmunud osalt eestikeelsest kaardist (kaasautor R. Aunap). – Tuna 2010, 1
  • Landmarks of Old Livonia – church towers, their symbols and meaning (kaasautorid H. Sooväli-Sepping, E. Kaur). – Journal of Baltic Studies 41 (2010), 4
  • Eesnimede piirkondlikud erinevused Eestis 1840. aastal (kaasautor L. Pärsik). – Akadeemia 2011, 3
  • Eesti-Vene piir Vasknarvas. —Euroopa Liit Narva jõe paremkaldal. – Akadeemia 2014, 10

ETeadBL 4; muudetud 2014