abandoon

abandoon (pr abandon ’mahajätmine, hülgamine’; ingl abandon, vn абандон), 

1. kindlustusvõtja (laevaomaniku, lastiomaniku jt) õigus ära öelda oma kindlustatud varast juhul, kui ta on kogu talle kuuluva summa kätte saanud. Kindlustusvõtja võib kindlustusandjale teatada, et loobub õigusest kindlustatud varale ja saada kätte täieliku kindlustussumma tavaliselt järgmistel juhtudel:

  • kui laev on teadmata kadunud;
  • kui kindlustatud laeva taastada ei ole tehniliselt võimalik (laeva täielik hukk) või ei ole seda teha majanduslikult otstarbekas (laeva täielik konstruktiivne hukk – constructive total loss). Laeva konstruktiivse huku all mõistetakse kindlustatud objekti hävimist, kui puuduvad tehnilised võimalused selle taastamiseks. Näiteks laev sattus karidele ja purunes täielikult. Isegi kui laevavraki osad õnnestub kokku koguda, reeglina ei ole neist võimalik laeva taastada. Laeva uppumisel väljub laev kui kindlustatud objekt täielikult inimtegevuse kontrolli alt;
  • kui vigastuse likvideerimine või kindlustatud lasti sihtsadamasse toimetamine ei ole majanduslikult otstarbekas (tegelik täielik laevahukk – actual total loss). Näiteks juhud, millal vigastatud laeva on küll tehniliselt võimalik toimetada sadamasse ja seal remontida (sisuliselt taastada), kuid see ületaks vigastatud laeva maksumuse;
  • kui laev või last, mis on hõivamise vastu kindlustatud, hõivati ja see olukord kestab üle kahe kuu.

Avaldus abandooni kohta tuleb teha kindlustusandjale kasutatavas õigusaktis sätestatud aja jooksul. Avaldust abandooni kohta ei saa teha tingimisi ja seda ei saa tagasi võtta. Kui pärast kindlustushüvitise saamist kindlustusandjalt selgub, et laev ei ole hukkunud või kui hõivatud laev vabastatakse, siis võib kindlustusandja nõuda, et kindlustusvõtja, jättes endale vara, tagastaks kindlustushüvitise, millest arvatakse maha osalise kahju hüvitis, mida kindlustusvõtja oli kandnud. Kindlustushüvitise maksnud kindlustusandjale läheb makstud summa ulatuses üle nõudeõigus, mis kuulub kindlustusvõtjale või muule kindlustushüvitise saanud isikule tekitatud kahju eest vastutava isiku suhtes (nn regressiõigus).

 2. Avariiolukorda sattunud laeva mahajätmine laevapere poolt. Õigust kasutatakse juhtudel, kui laevaperel puudub reaalne võimalus laeva ja lasti päästmiseks või kui sellised tegevused kujutavad endast reaalset ohtu laevapere ja reisijate elule.

Loodud 2011 (A. Eidast)