agenteerimine

agenteerimine (ingl agency, vn aгентирование), laevade teenindamine sadamas; seisneb laevade sisse- ja väljaklaarimises (klaarimine), laadimise ja lossimise korraldamises, lõivude tasumises, prahiraha kasseerimises jm. Agenteerimisega tegelevad erifirmad, kelle esindajaid nimetatakse mereagendiks ehk agendiks, neid tasustatakse tariifi- või agendilepingu alusel. Agendid täidavad tihti ka brokeri funktsioone.

Reisi jooksul võivad laevad külastada suurt hulka sadamaid, kus kehtivad lisaks üldtunnustatud rahvusvahelistele õigusnormidele ka kohalikud õigusnormid – seadused, reeglid, tavad ja siseriiklik või kohalik kommertspraktika. Laevade sisenemisel nii laeva lipuriigi kui ka teiste riikide sadamatesse, seal seismisel kas reisijate-, lasti- või muude toimingute all on vajalik osutada laevadele, lastile ja reisijatele hulk kõige mitmekesisemaid teenuseid – leppida kokku laeva sadamas vastuvõtuks ja teenindamiseks, tellida piiri-, tolli- ja muude formaalsuste vormistamine, kontrollida puksiiri- ja lootsiteenuste osutamise võimalust, korraldada laeva varustamine kütuse, vee ja muude varudega, aidata vormistada last- ja muid dokumente jne. Kõike seda võib korraldada ka laevaomanik ise, kuid lihtsam, kiirem ja odavam on tellida need teenused spetsialiseeritud agendifirmalt, kes tunneb konkreetse sadama iseärasusi, kohalikku õigusrežiimi (vajalikes piires) ja kellel on head äri- ja isiklikud kontaktid vastavate struktuuride töötajatega. Seega vajavad laevaomanik ja laeva administratsioon esindajat, kes korraldaks suhteid kaldaorganisatsioonidega ning tagaks laeva kompleksteenindamise sadamas. Kuigi selliseid teenuseid võivad laevadele osutada ka laevafirmade kohalikud esindused, on laevaomanike põhilisteks esindajateks sadamates siiski laevaagendid, kes kaitsevad laevaomanike ja kaptenite huve ning tagavad kõikide laevale vajalike tööde teostamise. Seega agendi (laevaagendi) kui juriidilise isiku tegevus seisneb kolmepoolsete - agent, printsipaal (laevaomanik või reeder) ja kolmandad isikud - suhete korraldamises. Vastavalt agentidele määratud kohustustele täidavad nad laeva (üldistatud mõistes) teenindamisel järgmisi ülesandeid:

  • korraldavad kõigi sadamasse saabumisega seonduvate formaalsuste läbimise (tolli, sadama, immigratsiooni-, tervisetalitus) asjaajamise
  • aitavad kaasa laevadele kaide broneerimisel, ujuvvahendite (kaatrite, puksiiride jne), lootsimise korraldamisel
  • korraldavad laevade punkerdamise vastavate varustustalituste kaudu, nende vee ja proviandiga varustamise ning ja tehnilise teeninduse tagamise
  • aitavad kaasa lastimis-lossimistööde kiirele teostamisele ja jälgivad pidevalt tööde kvaliteeti
  • informeerivad laevaomanikke laevade liikumisest ja lastimis-lossimistööde käigust
  • tutvustavad laevade kapteneid neid puudutavate kohustuslike määrustega, sadamareeglite ja valitsuse otsustega
  • kaitsevad nende laevaomanike huve, kelle esindajad nad on, seisavad ka kolmandate isikute eest erakorraliste pretensioonide ning kohtuasjade puhul
  • täidavad laevaomanike erinevaid ülesandeid, mis on seotud laevade või nende laevaperede sadamas asumisega jne.

MerLe, 1996; muudetud 2011 (A. Eidast)