algoritm

algoritm, sammude (ettekirjutiste) jada, mille teostamine viib ülesande (protseduuri) täitmiseni.