algriim

algriim, kirjanduses häälikukooskõla, kahe või enama järjestikku või lähestikku oleva sõna algushäälikute samasus, alliteratsiooni ja assonantsi ühisnimetus; eesti ja soome regivärss (ka vanasõnad, kõnekäänud jm) on peaaegu täielikult algriimilised.

VE, 2006