Jaagus, Jaak

Jaak Jaagus (24. XII 1956 Tartu), klimatoloog, geograafiakandidaat (1989, Leningrad).

Lõpetas 1975 Tartu 7. keskooli ja 1980 Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaoskonna geograafia, meteoroloogia ja klimatoloogia erialal (diplomitöö „Sademetevälja ruumilis-ajaline jaotus Eesti NSV-s", juhendaja Peeter Karing); geograafiakandidaat meteoroloogia, klimatoloogia ja agrometeoroloogia erialal (1989, Leningradi Hüdrometeoroloogia Instituut), väitekiri „Meteoroloogiliste väljade ajalis-ruumiline muutlikkus ja selle mõju odra saagi kujunemisele Eesti NSV territooriumil”, juhendaja professor Olev Avaste (vene keeles).

Töötas 1980–91 Sakus Üleliidulise Põllumajandusmeteoroloogia Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti Agrometeoroloogia Laboratooriumis (insenerina, alates 1984 nooremteadurina ja 1989 teadurina), ol­nud aastast 1991 TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna geograafia instituudi lektor, dotsent (1996) ja klimatoloogia professor (2008). Aastast 2013 TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia osakonna juhataja.

Uurimisalad: meteorololoogiliste väljade ruumiline ja ajaline muutlikkus, Eesti sademete-, õhurem­peratuuri- ja lumikatterežiirn; kliima pikaajalised muutused ja nende mõju jõgede äravoolule. Avaldanud üle saja teadusliku publikatsiooni, neist 45 on Thomson Reuters Web of Science andmebaasis. Juhendanud 5 doktori- (Mait Sepp, Triin Saue, Kristina Sohar, Sven-Erik Enno, Kaupo Mändla) ja 16 magistritööd.

Eesti Geograafia Seltsi ja Looduseuurijate Seltsi liige, Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis toimetuskolleegiumi liige, Eesti Teadusfondi bio-geoteaduste ekspertkomisjoni liige (2003–06).

Töid

Välislink

ETeadBL 1, 2000; muudetud 2014