Kask, Arnold

Arnold Kask (10. VIII 1902 Pärnu – 30. VII 1994 Tartu), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1956), Eesti Teaduste Akadeemia liige (1961). Lõpetas 1928 Tartu Ülikooli (TÜ), oli 1929–43 Treffneri gümnaasiumi emakeeleõpetaja, aastast 1944 TÜ õppejõud (aastast 1957 professor, 1955–75 eesti keele kateedri juhataja), 1947–52 Eesti NSV Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudi (KKI) keeleuurimissektori juhataja, 1944 ja 1968–82 Emakeele Seltsi esimees. Kase põhiuurimisalad olid eesti murded ning eesti kirjakeel ja selle ajalugu. Tema 1956 avaldatud töö eesti murrete kogumise kohta sai kogu murdekäsitluse lähtealuseks. Üldistavad uurimused eri ajajärkude kirjakeelest, selle ortograafia ja morfoloogia kujunemisest, sõnavara arengust, kirjakeele normimisest, eesti leksikograafiast jms panid aluse omaette distsipliinile – eesti kirjakeele ajaloole.

Samavõrra oluline on Kase keelekorralduslik tegevus. Ta oli mitme emakeeleõpiku autoreid ning juhendas 1950. aastail KKI-s kooligrammatikate ja 1960. aastail TÜ-s eesti keele kirjeldav-normatiivse grammatika koostamist. Toimetas 1945–46 koos Elmar Elistoga trükki Elmar Muugi „Väikese õigekeelsuse sõnaraamatu” uusväljaanded, koostas koos Johannes Voldemar Veskiga „Suurt õigekeelsus-sõnaraamatut” (1. vihik 1948, 2. vihik 1951), osales uue „Väikese õigekeelsuse sõnaraamatu” (1953) koostamises, oli „Õigekeelsuse sõnaraamatu” (1960) retsensent, aastast 1960 vabariikliku õigekeelsuskomisjoni ja aastast 1964 ametkondadevahelise terminoloogiakomisjoni esimees.

Oli Nõukogude Fennougristide Komitee liige ja Suomalais-Ugrilainen Seura välisliige (1959). Eesti NSV teeneline teadlane (1970). Eesti NSV riiklik preemia (1959, 1985).

Töid

 • Eesti keel ja selle arenemine (1946)
 • Lühike ülevaade eesti keelest ja selle arenemisest (1949)
 • Võitlus vana ja uue kirjaviisi vahel XIX sajandi eesti kirjakeeles (1958)
 • Eesti kirjakeele murdelise tausta kujunemisest (1962)
 • Valimik eesti murdenäiteid (1962)
 • Eesti keele ajalooline grammatika I. Häälikulugu (1967, 31980)
 • Eesti kirjakeele ajaloost I–II (1970)
 • Eesti murded ja kirjakeel (1984)

Kirjandus

 • T. Erelt. Arnold Kask. – Eesti keelekorraldus. Tallinn, 2002
 • R. Kasik. Püsimisest ja muutumisest: Arnold Kask 100. – Keel ja Kirjandus 2002, 8
 • K. Ross. Arnold Kask ja kirjakeele ajaloo tulevik. – Keel ja Kirjandus 2002, 11

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (E. Ahven)