Kraasna murrak

Kraasna murrak on lõunaeestiline keelepruuk, seda räägiti Venemaal Pihkva oblastis Krasnogorodski ümbruses. Kraasna murrak on lähedane Setu murdele, seal esineb saava käände lõpus -st (esändist ’isandaks’) ja ilmaütleva käände lõpus -lda (hannalda ’hännata’). Kraasna murrakus on rohkesti lõunaeesti murrete arhailisi jooni, näiteks järjekindel tagaeitus (taija õi ’ei oska’), omastav asesõna ke ’kelle’ ja viisiadverbid, nagu tasakaisi ’tasakesi’. On ka venepäraseid muutusi, näiteks j-i hääldamine sõna algul i ja e ees: jesä ’isa’, jikk ’itkeb’. Kraasna murrakut on kirjeldanud Oskar Kallas.

Kirjandus

  • Oskar Kallas. Kraasna maarahvas. Helsinki, 1903

EE 12, 2003; muudetud 2011