märk

märk, filosoofias, keeleteaduses reaalne objekt, mis esindab või tähistab mingit temast erinevat eset või sündmust, selle omadusi, mõtet jms ning mille abil inimesed suhtlemisprotsessis saavad, säilitavad, töötlevad ja edastavad teavet. Eristatakse keelelisi ja mittekeelelisi märke; oluline on märgi seos informatsiooni edastamisega. Üksikut märki käsitletakse enamasti märgisüsteemi (näiteks keele) elemendina. Kommunikatsioonis kasutatakse tavaliselt palju erisuguseid märke, mis moodustavad märgisüsteeme. Märgi suhe objektiga, mida ta kajastab, on tähendus. Märkide puhul eristatakse nende süntaksit (märkide seostumist üksteisega), semantikat (märkide seostumist tähenduseks olevate objektidega) ja pragmaatikat (märkide kasutamist konkreetses kommunikatsioonisituatsioonis). Märke uurib semiootika.

VE, 2006