Natura 2000 alad

Alam-Pedja looduskaitseala kuulub Natura 2000 võrgustikku. Pildil üleujutus Emajõel

Ka Vilsandi rahvuspark kuulub Natura 2000 võrgustikku

Natura 2000 alad kujutavad endast üle-euroopalist kaitstavate alade võrgustikku. Selle eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, muude loomade, taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura võrgustik põhineb kahel Euroopa Liidu direktiivil: linnudirektiivil, mille eesmärk on kaitsta linde, ning loodusdirektiivil, mille eesmärk on kaitsta looma- ja taimeliike ning nende elupaiku ja kasvukohti. Natura 2000 aladeks valitakse linnu- ja loodusdirektiivi liikide leiukohtadest ja elupaikadest esinduslikum osa ja just nii palju, et see tagaks nende säilimise.

  • Eestis leidub üle 60 EL-i loodusdirektiivis loetletud elupaigatüübi, 51 looma- ja taimeliiki ning 136 EL-i linnudirektiivis loetletud linnuliiki, mille kaitseks on moodustatud loodus- ja linnualad, mis kokku moodustavadki Eesti Natura 2000 võrgustiku. Koos direktiivi mittekuuluvate mõningate rändlindudega on Eestis sadakond linnuliiki, kelle kaitseks tuleb luua linnuhoiualasid. 2. lisas olevatest liikidest on Eestis 50 taime- ja loomaliiki. Nii elukohatüüpide kui ka liikide kaitseks on moodustatud loodusalasid (osa neist kattub täielikult või mõningal määral juba olemasolevate kaitsealadega). 2010. aastal koosnes Eesti Natura 2000 võrgustik 66 linnualast (kogupindalaga 12 590 km2) ja 531 loodusalast (kogupindalaga 11 320 km2).

Vaata ka seotud artikleid

Kirjandus

  • Loodusdirektiiv. Tallinn, 2001

Välislingid

EE 11, 2002 (K. Möller); muudetud 2012