Tarmisto, Vello

Vello Tarmisto (7. I 1918 Võru – 6. XI 1991 Tallinn), majandusteadlane ja geograaf, Julius Tarmisto poeg, majandusdoktor (1973), Eesti Teaduste Akadeemia liige (1977), professor (1979).

Õppis 1936–39 Tartu Ülikoolis majandusteadust, kutsuti seejärel Eesti kaitseväkke, oli hiljem Eesti territoriaalkorpuses. Lõpetas 1946 Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna, jäi samasse õppejõuks (oli prodekaan), töötas 1949–91 Eesti Teaduste Aakadeemia majanduse instituudis (1974–83 direktor). Algatas 1955 Eesti Geograafia Seltsi rajamise, oli selle asutajaid (1956–85 esimees). Osales agaralt ka ENSV Teaduste Akadeemia Kodu-uurimise Komisjoni töös (1958–76 aseesimees, 1977–90 esimees). Uurimusi Eesti põllumajanduse suunitluse, majandustegevuse territoriaalse organiseerimise, tootlike jõudude paiknemise ja regionaalökonoomika alalt. Koostanud Eesti kohta monograafilisi ülevaateid, mis Moskvas ilmununa leidsid teatmeallikatena kasutamist ka mujal maailmas.

ENSV teeneline teadlane (1978). Ungari, NSV Liidu ja Eesti Geograafia Seltsi auliige (vastavalt 1971, 1985, 1989).

Töid

  • Stalinliku ajastu suurehitised (1953)
  • Eesti NSV. Majandusgeograafiline ülevaade (1955, koos Mihhail Rostovtseviga, vene keeles 1957)
  • Eesti NSV. Andmete kogumik (1959, koostaja)
  • Эстония (1967, koos Endel Varepiga)
  • NSV Liidu regionaalmajanduslik arenguprogramm (1979)
  • NSV Liit. Teatmik (1987, koostaja)
  • T. Hägerstrandi ühiskonna ajaloolis-geograafiline mudel. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 22, 1987

EE 14, 2000