Akali

Akali, neoliitikumi ja varase metalliaja (IV–I aastatuhat eKr) asulakoht Emajõe suudmealal Kalli (Akali) jõe kaldal lameda liivakühmu nõlval. Peipsi veetaseme tõusule vastavalt on nõlva alaosale tekkinud turvas ja asula on järk-järgult nihkunud kõrgemale (nüüd mattunud). Kaevamisel (1938–39 Richard Indreko, 1949–52 ja 1966 Lembit Jaanits) on leitud Narva, kamm-, nöör-, tekstiil-, riipe- ja siledapinnalist keraamikat, kivi-, luu- ja sarvesemeid, merevaikehteid ning loomaluid. 1977–78 uuriti (Tanel Moora) asulakoha ümbruse loodusolude kujunemist.

Kirjandus

  • Л. Янитс. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги. Таллин, 1959
  • T. Moora, M. Ilomets, L. Jaanits. Muistsetest loodusoludest Akali kiviaja asulakoha lähiümbruses. – Loodusteaduslikke meetodeid Eesti arheoloogias. Tallinn, 1988

EE 12, 2003