geodeetiline põhivõrk

geodeetiline põhivõrk, geodeetiline põhis, (ka alusvõrk ehk alus), maastikul kindla kava järgi paigutatud ja nõuetekohaselt kindlustatud geodeetiliste punktide, s.t geodeetiliste mõõtmistega määratud koordinaatide ja kõrgusega maapinnapunktide võrk, millest edasisel geodeetilisel mõõtmisel ja topograafilisel mõõdistamisel lähtutakse.

Eristatakse plaanilist (horisontaalset), kõrguselist (vertikaalset) ja plaaanilis-kõrguselist geodeetilist põhivõrku. Plaanilise geodeetilise põhivõrgu punktid määratakse triangulatsiooni, trilateratsiooni (kolmnurkade kõigi külgede kaugusmõõturiga mõõtmise) või polügonomeetria meetoditega. Kõrguselise geomeetrilise põhivõrgu punktid määratakse geomeetrilise nivelleerimisega mere nivoopinna suhtes. Plaanilis-kõrguselise geodeetrilise põhivõrgu punktid määratakse nüüdisajal Maa tehiskaaslaste (GPS) või elektrontahhümeetrite abil. Geodeetilise põhivõrgu punktide geograafilised koordinaadid määratakse geodeetilise astronoomia meetoditega ja GPS-i mõõtmistega.

EME 1, 2009 (J. Randjärv)