Eesti rahvastik

1. I 2003 elas Eestis 1 356 045 inimest, mis on 2000. aasta rahvaloendusega võrreldes 14 007 inimest vähem. Vähenemise on põhjustanud negatiivne loomulik iive, rännet ei ole pärast loendust arvestatud.

1. I 2003 elas linnades 914 663 (67,5%) ja valdades 441 382 (32,5%) inimest. 2000–02 oli sündimus 9,3–9,6‰, suremus 13,4–13,6‰. Summaarne sündimuskordaja oli 1,34–1,39, seega rahvaarvu vähenemine jätkub. Keskmine oodatav eluiga sünnihetkel oli meestel 64,7 ja naistel 76,2 aastat.

2000. aastal oli Eestis 582 089 leibkonda, mille keskmine suurus oli 2,3 inimest. Ühepereleibkonnad moodustasid kõikidest leibkondadest 61,5%, järgnesid mittepere- ja mitmepereleibkonnad. Perekondade seas oli lastega abielupaare 134 568 ja lastega vabaabielupaare 35 883. 69,1%-l perekondadest olid lapsed.

Eestlased moodustasid alalistest elanikest 67,9%, venelased 25,6%. Üle 1000 oli ukrainlasi, valgevenelasi, soomlasi, tatarlasi, lätlasi, poolakaid, juute, leedulasi, sakslasi ja armeenlasi.

Majanduslikult aktiivseid 15-aastasi ja vanemaid oli 2000. aasta loenduse järgi 632 849, sh 88 199 tööd otsivat inimest. Palk oli esimeseks elatusallikaks 37%, pension 22%-l elanikest.

Peamised tegevusalad olid töötlev tööstus (119 000 inimest), hulgi- ja jaekaubandus ning mootorsõidukite ja kodumasinate remont (80 000), veondus, laondus ja side (47 700), haridus (48 000), avalik haldus (37 900), ehitus (35 700) ning tervishoid ja sotsiaalhooldus (31 600). Põllumajanduses ja jahinduses töötas ainult 22 100 inimest.

Kirjandus

 • Итоги Всесоюзной переписи населения 1959. года. Эстонская ССР. Mосква, 1962
 • K. Laas. Rahvastikuprotsessidest Eestis. Tallinn, 1978
 • A. Kelam. Eesti NSV perekond: sotsioloogiline portree. Tallinn, 1980
 • A. Kuddo. Population losses – World war II and Soviet Occupation in Estonia: A Damages Report. Tallinn, 1991
 • K. Laas. Eesti linnastumine. – Akadeemia, 1992, 9
 • E.-M. Tiit. Eesti rahvastik ja selle probleemid. – Akadeemia, 1993, 8, 9, 10
 • Eesti statistika aastaraamat, 1993–2000
 • A. Marksoo. Sündimuse geograafiast Eestis. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 27. Tallinn, 1993
 • L. Tepp. Rahvastikuränne Eestisse ja Eestist välja. – Eesti Statistika, 1994, 9
 • Tööturg Eesti Vabariigis 1918–1940. Tallinn, 1994
 • A. Kuddo. Emering Labour Markets. – World Developments Studies 2, UNU/WIDER. Helsingi, 1995
 • Eesti rahvastik rahvaloenduste andmetel, I–V. Tallinn, 1995–97
 • H. Palli. Eesti rahvastiku ajalugu aastani 1712. – Academia, 1996, 6
 • H. Palli. Eesti rahvastiku ajalugu 1712–1799. – Academia, 1997, 7
 • M. Ainsaar. Eesti rahvastik Taani hindamisraamatust tänapäevani. Tartu, 1997
 • R. Noorkõiv. How Estonia’s Economic Transition Affected Employment and Wages (1989–1995). – Policy Research Working Paper No 1837, The World Bank, Washington DC, 1997
 • J. Uibu. Eesti rahvastiku tervis XXI sajandi künnisel. Tallinn, 1997
 • Rahvaloendused Eestis. Tallinn, 1997
 • H. Kulu. Eestlaste tagasiränne 1940–1989. Lääne-Siberist pärit eestlaste näitel. Helsingi, 1999
 • R. Eamets jt Employment and labour market in Estonia. – European Training Foundation. Tartu, 1999
 • K. Katus, A. Puur jt. Rahvastiku vananemine Eestis. Tallinn, 1999
 • Eesti rahvaste raamat. Rahvusvähemused, -rühmad ja -killud. Tallinn, 1999
 • Eesti tööjõu-uuringud 1995–2000. Tallinn, 2000
 • 2000. aasta rahva ja eluruumide loendus, I. Faktiline ja alaline rahvastik, rahvastiku paiknemine, soo- ja vanuskoosseis. Tallinn, 2001
 • II. Kodakondsus, rahvus, emakeel ja võõrkeelte oskus. Tallinn, 2001
 • III. Sünnikoht ja ränne. Tallinn, 2002
 • Haridus. Usk. Tallinn, 2002
 • K. Laas. Eesti rahvastik uue aastatuhande künnisel. Talinn, 2003
 • M. Ainsaar, L. Maripuu. Eesti rahvastik 2007–2020. Tallinn, 2008
 • Eesti statistika aastaraamat. 2010. Tallinn, 2010
 • Eesti. Arve ja fakte 2010. Tallinn, 2010
 • Eesti. Arve ja fakte 2011. Tallinn, 2011
 • E.-M. Tiit. Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust. Tallinn, 2011
 • E.-M. Tiit. Rahvaloendused Eestis. – Akadeemia, 2011, 12 (273)

EE 11, 2002 (Arvo Kuddo ja Kaljo Laas); EE 12, 2003