Järva maakond

Järvamaa üldandmed
Moodustamise aeg 1. I 19901
Pindala 2459,6 km2
Elanike arv 36 058 (2010)
Keskus Paide
Rahvastiku tihedus 14,7 inimest 1 km2-l
Linnarahvastiku osatähtsus 46,6%
Haldusüksused  1 linn, 11 valda
Asulad 2 linna (sh 1 vallasisene linn), 1 alev, 9 alevikku, 183 küla
1Kuni 19. II 1990 oli Paide maakond

Järva maakond, Järvamaa, Järva, 1. järgu haldusüksus Eestis.

Asub Kesk-Eestis, piirneb Harju-, Rapla-, Pärnu-, Viljandi-Jõgeva- ja Lääne-Virumaaga.

Hõlmab ligikaudu ajaloolise Järvamaa. Muinasmaakonnana koosnes 3 kihelkonnast (nimeliselt on teada Loppegunde). Alistus 1218 Riia piiskopile, langes 1220 taanlaste, 1227 Mõõgavendade Ordu ja 1238 Liivimaa Ordu võimu alla. 1560 liideti Järvamaaga Viljandi komtuurkonnast Türi kihelkond. Aastast 1584 kuulus Eestimaa kubermangu. 1950 moodustati Järvamaast Paide rajoon, osa alast arvati Põltsamaa, Tapa, Türi ja Väike-Maarja rajooni. 1990 sai Paide rajoonist Paide maakond, mis 19. II 1990 ennistati Järvamaaks. 2005 eraldati Järvamaast Lehtse vald, mis liideti Lääne-Virumaaga.

Järvamaa (2003)

Haldusjaotus, asustus ja rahvastik

Järvamaa suurimad asulad (elanike arv 2000, linnadel 2010)
Paide linn 9761
Türi linn 5972
Koeru alevik 1322
Järva-Jaani alev1 1069
Särevere alevik 1052
Aravete alevik 971
Väätsa alevik 690
Türi-Alliku küla 515
Lehtse alevik2 501
Roosna-Alliku alevik 496
Imavere küla 494
Jäneda küla2 455
Koigi küla 455
Oisu alevik 425
Kabala küla 372
Tarbja küla 361
Ambla alevik 358
Albu küla 355
Ahula küla 335
Peetri alevik 312
Käravete alevik 300
Viisu küla 287
Päinurme küla 255
Karinu küla 248
Ervita küla 247
Sargvere küla 242
Vao küla 227
Kaalepi küla 226
Laupa küla 221
Taikse küla 211
1Kuni 2. VI 2005 oli Järva-Jaani alevik
2Arvati 16.VI 2005 Lääne-Virumaa Tapa valla koosseisu

Koosneb Paide linnast (maakonnalinn) ning Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru, Koigi, Paide, Roosna-Alliku, Türi ja Väätsa vallast. Türi linn on Türi valla sisene linn.

Järvamaa haldusjaotus  
Haldusüksus Halduskeskus Pindala (km2) Alalisi elanikke  Alevikke ja külasid Keskuse kaugus Paidest (km) Praeguse seisundi saamise aeg
    2003 2012 2003 2010 2012     
Paide linn 10,03   9698 9 761 20. V 1991
Türi linn 9,79   6220 5 972  14 vt Türi vald
Albu vald Järva-Madise küla 257,2   1408 1 401 16 28 22. IV 1993
Ambla vald Ambla alevik 166,4   2347 2 284 13 34 27. VII 1991
Imavere vald Imavere küla 139,6   1038 1 020 12 30 15. II 1992
Järva-Jaani vald Järva-Jaani alev 126,8   1811 1 760 9 32 19. X 1991
Kabala vald Kabala küla 209,7   1041     35 vt Türi vald
Kareda vald Peetri alevik 91,6   847 803 12 23 5. XI 1991
Koeru vald Koeru alevik 236,8   2465 2 315 27 37 3. IV 1992
Koigi vald Koigi küla 204,4   1133 1 114 14 17 20. II 1992
Lehtse vald1 Lehtse alevik 163,2   1630     52 vt Tapa vald
Oisu vald Oisu alevik 118,1   1330     24 vt Türi vald
Paide vald Paide linn 300,4   1798 1 795 28 22. XI 1991
Roosna-Alliku vald Roosna-Alliku alevik 132,1   1261 1 220 13 18 19. VI 1992
Türi vald Türi linn 261,3 598,8 2906 11 098 37 14 30. VI 20052
Väätsa vald Väätsa alevik 195,3   1475 1 487 11 8 10. I 1992
1Lehtse vald liitus Lääne-Virumaa Tapa vallaga 16. VI 2005
2Türi linn, Kabala vald ja Oisu vald liitusid Türi vallaga

     

Loodus

Järvamaa suurimad järved (km2)
Väinjärv 41,5
Selijärv  20
Kernu 12,1
Kihmjärv 12,1
Vissuvere (Tuulisilla) 9
Tartussaare 7
Kakerdaja 6,7
Umbjärv 6,5
Järvamaa suurimad sood (km2)
Epu-Kakerdi  363,9
Kallisaare-Lubjaahju  43,4
Silmsi 34,5
Neeva-Prandi  30,6
Epa-Vassaare  28,8
Vistjärve-Jalametsa  28,5
Mäo  22,1
Tori-Rikassaare  18,3
Retla  13,3
Idva  12
Köisi  12
Nõmme  11,2
Öötla  10

Järvamaa lääneosa paikneb Kõrvemaal, kirdeosa Pandivere kõrgustikul ja kaguosa Kesk-Eesti lavamaal. Kõrvemaa on vahelduva pinnamoe, suurte metsade ja soodega ala (Epu-Kakerdi soostik). Iseloomulik on liustiku- ja liustikusulamisveetekkeliste pinnavormide mitmekesisus. Silmapaistvaimad neist on oosid (Jäneda ümbruses, Paunküla–Voose ja Matsimäe–Voose oosistik), mõhnad (Mägede, Taganurga ja Pärnamäe mõhnastik) ning otsamoreenid. Sealsetel valdavalt leede-liivmuldadel kasvab männimets, karbonaatsel liival ja kruusal kujunenud rendsiinadel ja leostunud muldadel sürjamets. Järva-Madisest ja Amblast läänes ning Türi ümbruses paiknevad väikevoored (moreensaared) on suures osas põllustatud. Lainjalt tasandikulise Pandivere kõrgustiku ja Kesk-Eesti lavamaa karbonaatsel moreenil tekkinud leostunud ja leetjatel liivsavimuldadel on Eesti ühed parimad põllumaad. Eriti häid muldi leidub Roosna-Alliku, Aravete, Käravete, Esna, Koigi ja Udeva ümbruses. Kohati kasvab tootlikke sinilillekuusikuid ja segametsasalusid. Järvamaa metsane kirdenurk ulatub Alutaguse madalikul paiknevasse Endla järve nõkku (Endla looduskaitseala).

Järvamaal leidub lubjakivi (Järva-Jaani ümbruses Karinul, Metslas ja Metstagusel), dolomiiti (Mündi ja Türi-Alliku murd), turvast (Kallisaare-Lubjaahju, Neeva-Prandi ja Prääma raba), kruusa, liiva (Mägede karjäär) ning savi; kirdeosas on kindlaks tehtud ka põlevkivi olemasolu.

Pandivere kõrgustiku äärealadel on suuri allikaid (Roosna-Allikul, Esnas, Prandis, Norra-Oostriku allikad). Järvi on vähe ja need on väikesed. Järvamaa on oluline veelahkmeala, sealt algavad Pärnu jõgi ja tema paljud lisajõed, maakonna kaguosa paikneb Põltsamaa, põhjaosa Jägala ja Pirita jõgikonna alal.

Kaitsealused alad hõlmavad kokku 54% Järvamaa pindalast. Kaitse all on 9 looduskaitseala, 11 maastikukaitseala, 32 parki ja puistut, 23 puud ja puude rühma, 24 rändrahnu ja 8 allikat. Järvamaal on 8 hoiuala: Jalgsema, Linnumängu, Määru, Preedi jõe, Pärnu jõe, Tudre, Türi-Karjaküla ja Võlingi oja hoiuala. Eesti esimese vabariigi ajal oli Järvamaal 27 looduskaitsealust objekti, kusjuures Looduskaitseregistri esimese sissekandena olid Rava tammed (12. mail 1936. aastal), Rava tammede kaitseks on praegu Rava maastikukaitseala.

Kakerdaja raba

Türi voorestik

Pärnu jõgi

Majandus

Järvamaa ettevõtjate jaotus õigusliku vormi järgi
  1. I 2003 31. XII 2009
Füüsilisest isikust ettevõtjad 1041 1075
Osaühingud 682 1264
Aktsiaseltsid 108 67
Tulundusühistud 25 15
Täisühingud 7 7
Usaldusühingud 1
Statistilisse profiili kuuluvad Järvamaa ettevõtted tegevusala järgi (2009)
Kokku 1435
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 519
Hulgikaubandus ja mootorsõidukite remont 214
Ehitus 136
Röötlev tööstus 133
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 101
Veondus ja laondus 89
Kinnisvaraalane tegevus 42
Majutus ja toitlustus 41

Järvamaa majanduse arengut on soodustanud tema paiknemine riigi keskosas ja Eesti parimatel muldadel. Majanduse põhiharud on põllumajandus ja põllumajandussaaduste töötlemine, metsa- ja puidutööstus ning ehitusmaterjalide tootmine. 2009 andis Järvamaa 15% Eestis toodetud piimast, põllu- ja metsamajanduses hõivatute osatähtsuselt hõivatute üldarvust on Järvamaa Eestis esimesel kohal (2009. aastal 11,6%).

OÜ Appilux uus hoone Paides

OÜ Sakret hoone Paides

Ettevõtlus. 2009. aastal oli äriregistrisse kantud 1355 Järvamaa äriühingut (neist 1264 osaühingud), füüsilisest isikust ettevõtjaid oli 1075. Põllumajanduse juhtivad ettevõtted on Estonia OÜ (2009. aasta käive 101 miljonit krooni, 2. koht Eesti põllumajandusettevõtete TOPis), Aravete Agro OÜ (55 miljonit krooni), Mäo Põllumajandusühistu (22 miljonit krooni), OÜ Sõrandu Farm ja OÜ Järva PM. Käibe poolest on maakonnas esikohal Järva Tarbijate Ühistu (793 miljonit krooni), järgnevad masinaehitusettevõte AS Konesko (547 miljonit krooni) ja Piimandusühistu E-Piim (509 miljonit krooni). Tähtsad ettevõtted on 320 töötajaga AS Imavere Saeveski, ehitussegusid tootev OÜ Sakret, hulgikaubandusega tegelev AS Nor-Est Wood), saematerjali tootev Finnforest Eesti AS ) ja AS Paide MEK. Kiiresti arenevad akna- ja uksetootja Viking Window AS ning ehitusettevõte OÜ Tafrix.

Veondus. Keskse asendi tõttu on Järvamaal hästi arenenud maanteevõrk, mis hõlmab 127 km põhi-, 115 km tugi- ja 670 km kõrvalmaanteid. Kohalikke teid oli 2009. aasta 1. jaanuari seisuga 1139 km ja erateid 534 km. Järvamaad läbiva raudtee (31,5 km pikkusel Tallinna–Lelle–Türi–Viljandi raudteeliini Türi teelõigul teenindati 2009. aastal 108 496 reisijat) ja mitme bussiliini tõttu on maakonna enda bussivajadus väike. Maakonnaliine oli 2009. aasta lõpus 38 ja aasta läbisõit 1 455 300 liinikilomeetrit, veeti 778 000 reisijat. Türil asub Edelaraudtee AS-i keskus.

Imavere saeveski

Metsandus. Järvamaa metsafond moodustas 2002. aastal 114 042 hektarit, sellest 83 417,6 hektarit oli kantud maakatastrisse. Riigimetsas oli ülekaalus mänd (39,8% metsaalast), erametsas kuusk (33,6%) ja kask (31,4%). 2001. aastal oli männi keskmine vanus riigimetsas 72, erametsas 69 aastat, kuusel vastavalt 48 ja 68 ning kasel 46 ja 49 aastat. 2002. aastal tehti metsaraiet (koos noorendusraiega) kokku 375 315 ja hooldusraiet 116 963 hektaril, metsauuendustöid 396,7 hektaril. Praegu haldab Järvamaa riigimetsa Riigimetsa Majandamise Keskuse Järvamaa metskond oma Rava, Väätsa, Türi ja Kabala metsandikuga. Metskonna keskus on Aravetel. Metskonna üldpindala on 62 005 hektarit ja metsamaa moodustab sellest 78%. Järvamaa metskonnas on enam levinud samblasoo ja laanemetsade tüübirühma metsad. Levinud on ka palumetsad ja metsakuivenduse tulemusena kujunenud kõdusoo tüübirühma metsad. Puuliikidest valdab mänd, teisel kohal on kask. Järvamaa riigimetsamaa raiepindala oli 2009. aastal 2001 hektarit ja raiemaht 167 035 m3, erametsamaal oli raiepindala 3792 hektarit ja raiemaht 251 170 m3. Järvamaa metskonnas uuendati 2009. aastal metsa kokku 323 hektaril. Kõige enam istutati kuuske – 266 ha.

Jahindus. 2009. aastal kütiti 34 halljänest ja 4 valgejänest, 15 hunti, 1 ilves, 241 kobrast, 877 kährikut, 866 metskitse, 12 metsnugist, 1700 metssiga, 8 pruunkaru, 211 põtra, 446 rebast, 1 tuhkur ja 105 parti (võrdluseks 2003. aasta andmed: kütiti 53 halljänest, 4 valgejänest, 7 hunti, 7 ilvest, 161 kobrast, 237 kährikut, 275 metskitse, 53 metsnugist, 846 metssiga, 9 minki, 4 pruunkaru, 215 põtra, 266 rebast, 3 tuhkrut, 95 parti).

Eesti parimatel muldadel kasvavad suurimad saagid

Põllumajandus. Järvamaa maafondi oli 2009. aastal üle 250 000 hektari, sellest 79 762 hektarit moodustas haritav maa, millest omakorda 30 037 hektarit oli teravilja külvipinda. Ülekaalukalt suurim oli odra koristuspind (15 709 ha), järgnesid nisu (6573 ha), kaer (1012 ha) ja rukis (1085 ha). Rukki saagikuselt (2857 kg/ha) oli Järvamaa Eestis 2. kohal, rapsi ja rüpsi (koristuspind kokku 8316 hektarit) saagikuselt aga esikohal (1508 kg/ha). Ka kartuli (2010. aasta koristuspind 334 hektarit) hektarisaagilt (15 580 kg) kuulus Järvamaale 2. koht. Jagamatult on Järvamaa riigis esikohal nii veiste koguarvu (29 800) kui ka piimalehmade (14 100) arvu ning piima kogutoodangu (101 460 t) ja keskmise väljalüpsi poolest (5450 kg lehma kohta). Sigu oli 9 300, mune toodeti võrdlemisi vähe (173 000). Avamaaköögiviljast kasvatatakse peamiselt kurki (13 ha) ja kapsast (7 ha). Suuri puuviljaaiandusmajandeid ei ole.

Turism. 2009. aastal külastas Järvamaa vaatamisväärsusi kokku 107 940 inimest. Enim külastatavad olid A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel (23 208), Eesti Ringhäälingumuuseum ja Türi muuseum (5409), Järva-Jaani tuletõrjemuuseum (5195) ning Eesti Piimandusmuuseum (5158 külastajat). Ööbimiste arv majutuskohtades oli 18 427.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Järvamaa Muuseum. Paide vana apteegi sisustus

Haridus. Järvamaal on (2010) 22 päevast üldhariduskooli: 7 gümnaasiumi ja keskkooli, 12 põhikooli, 3 lasteaed-algkooli ja 1 toimetulekukool. Paides asub täiskasvanute keskkool. Erivajadustega lapsed õpivad Päinurme Internaatkoolis. 2009/10. õa oli üldhariduskoolides õpilasi kokku 3713. Maakonnas on 22 koolieelset lasteasutust. Töötab 2 muusika- ja huvikooli. Paides tegutseb suvel laste töö- ja puhkelaager. Tegutsevad Järvamaa Kutsehariduskeskus, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Paide õppekeskus ja Tartu Ülikooli Türi Kolledž.

Kultuur. Järvamaal on 26 kultuuri- ja seltsimaja ning 32 raamatukogu (registreeritud lugejaid 13 000). Muuseume on 17, nendest 3 munitsipaal- ja 10 eramuuseumi ning 4 riiklikku muuseumi, maakonna muuseum on Järvamaa Muuseum.

Kultuurimälestised. Riikliku kaitse all on 818 kultuurimälestist: 56 ajaloomälestist (sh A. H. Tammsaare sünnikoht Vargamäel, Reopalu kalmistu, Imavere vallas Jaan Jungi kodukoht), 238 arheoloogiamälestist (sh Jäneda Linnamägi, kultusekivid ja kivikalmed), 212 ehitismälestist (Paide ordulinnus, Järvamaa mõisahooned ja kirikud), 311 kunstimälestist (kirikutes asuvad kunstiesemed), 1 tehnikamälestis (auruvedur Türil) ja 1 muinsuskaitseala (Paide vanalinna muinsuskaitseala).

Jaak Mae omanimelist suusavõistlust avamas. Tema kõrval Albu vallavanem Kalju Kertsmik ja Lembitu Kuuse (2007)

Sport. Sportliku tegevuse arendamisega Järvamaal tegeleb Järvamaa Spordiliit (asutatud 1992). Suurim spordiasutus on Sihtasutus Paide Spordi- ja Tervisekeskus. Spordiehitisi on umbes 145, neist 30 spordisaali, 8 ujulat, 7 lasketiiru ja 1 ratsaspordibaas. On asutatud 53 spordiklubi, kus harrastatakse 36 spordiala. 2000. aastast korraldatakse Albul Valgehobuse suusa- ja puhkekeskuses Albu suusasõitu Jaak Mae karikatele.

Tervishoid. Tegutseb 24 perearsti, AS Järvamaa Haigla (107 voodikohta) ja 9 apteeki. Kokku töötab raviasutustes 61 arsti ja 133 õendusala töötajat (2008). Koerus asub hooldekeskus, mis on mõeldud nii eakatele kui ka erivajadustega inimestele. Lastehoolekandeasutusi on 2: Järvamaa Lasteabikeskus ja Koeru Valla Perelastekodu.

Ajalugu

Paide ordulinnuse vallitorn

Leiurohked kivikalmed tõendavad, et Järvamaal oli maaviljelusasustus juba I aastatuhandel eKr. Teada on 2 linnamäge (Jäneda ja Merja). 13. sajandi alguses oli Järvamaal rohkesti põlispõlde ja suhteliselt tihe asustus (2000 adramaad). Maakond koosnes 3 kihelkonnast, nimeliselt on teada Loppegunde kihelkond (arvatavasti hilisema Järva-Jaani ja Ambla kihelkonna ala). 1218 alistus Järvamaa Riia piiskopile, 1220 langes taanlaste, 1227 Mõõgavendade Ordu ja 1238 Stensby lepinguga selle järglase Liivimaa Ordu võimu alla. 1265 ehitati Järvamaa ja muistse Alempoisi maakonna piirialale Paide ordulinnus.

Mõisamajandus arenes Järvamaal (haldusüksusena oli see orduvõimu ajal Järva foogtkond) aeglaselt, feodaalrent oli suhteliselt väike ja vabatalupoegade arv suurem kui mujal Eestis. 13. sajandi I poolel moodustati Ambla, Järva-Jaani ja Peetri kirikukihelkond, sama sajandi II poolel Koeru kihelkond, enne 1427. aastat Järva-Madise kihelkond. Umbes 1560 liideti Järvamaaga seni Viljandi komtuurkonda kuulunud Türi kihelkond (muistse Alempoisi maakonna ala). 17.sajandi I poolel moodustati Anna ja Paide kihelkond. 1561 alistus Järvamaa Rootsile. Vene-Liivimaa sõjas sai maakond rängalt kannatada. Aastast 1584, kui moodustati Eestimaa kubermang, oli Järvamaa selle maakondi, maakonnalinn oli Paide.

1951. aasta 1. mai rongkäik Paides Pärnu tänaval

1805 oli peamiselt Karinul, Orinas ja Seidlas, 1858 Roosna-Soonurmel, Vaos ja mujal talurahvarahutusi, 1860. aastail levis maakonnas ümberasumisliikumine. Talude hulgaline päriseksostmine algas 1880. aastail, seega varem kui mujal Põhja-Eestis. 1905 levis Järvamaal revolutsiooniline liikumine, detsembris mõisade põletamine (eeskätt Lääne-Järvamaal). 1926 muudeti linnaks raudteesõlme juurde tekkinud Tapa (alev aastast 1917; kuulus 1950. aastani Järvamaasse) ja tööstusasula Türi. 1939–50 oli Järvamaal (3033 km2) 13 (1939. aastani 20) valda. Saksa okupatsioon oli Järvamaal juulist-augustist 1941 septembrini 1944. Ambla oli alev 1945–79, Järva-Jaani 1945–87. Kui maakonnad 1950 kaotati, moodustati Järvamaast Paide, Tapa ja Türi rajoon, äärealasid liideti Põltsamaa ja Väike-Maarja rajooniga. Järvamaa on taas maakond aastast 1990. Järvamaa kaotas oma territooriumi Lehtse valla arvel, kui see liitus 16. VI 2005 Lääne-Virumaal moodustatud uue Tapa vallaga. 

Kirjandus

  • Järvamaa. 1.–3. kd. Tallinn, 2007, 2009

EE 12, 2003; muudetud 2011